Ką reiškia įvairūs Zacharijo knygos regėjimai?

Ką reiškia įvairūs Zacharijo knygos regėjimai? AtsakymasZacharijo 1:7–6:8 pranašas Zacharijas per vieną įtemptą naktį gauna aštuonis regėjimus:

1. Raitininkas tarp mirtų (1:7-17)


2. Keturi ragai ir keturi amatininkai (1:18-21)
3. Matininkas (2:1-13)
4. Vyriausiojo kunigo Jozuės regėjimas (3:1-10)


5. Auksinis lempos stovas ir du alyvmedžiai (4:1–14)
6. Skraidantis ritinys (5:1–4)
7. Moteris krepšyje (5:5-11)


8. Keturi vežimai (6:1-8)

Zacharijas savo knygą pradeda stipriu raginimu Izraeliui atgailauti (1:1–6). Ši atgailos tema išsamiau išplėtota per vėlesnes aštuonias vizijas. Apskritai šiose vizijose kalbama apie Dievo planus Izraeliui ir ypač Jeruzalei bei šventyklai. Kita svarbi tema – būsimojo Mesijo atėjimas. Pranašas taip pat turėjo misiją paskatinti žydus po tremties tęsti šventyklos atstatymo darbus.

Štai trumpas kiekvieno iš šių dieviškųjų vizijų žvilgsnis:

1. Raitininkas tarp mirtų (1:7-17): Zacharijas tarp medžių mato žmogų ir arklius. Vyras paaiškina, kad jie apkeliavo visą žemę ir rado ramybę. Tada angelas pranašui sako, kad Dievas vis dar mylėjo Izraelį ir atkurs Jeruzalę. 17 eilutė apibendrina: Taip sako visagalis VIEŠPATS: „Mano miestai vėl gausis klestėjimu, ir VIEŠPATS vėl paguos Sioną ir pasirinks Jeruzalę“.

2. Keturi ragai ir keturi amatininkai (1:18-21): Zacharijui rodomi keturi ragai ir keturi amatininkai. Angelas jam sako, kad ragai yra keturios karalystės, kurios priešinosi Izraeliui (Asirija, Egiptas, Babilonas ir Medo-Persija), o amatininkai ateina numesti šių ragų; y., Dievas nugalės Izraelio priešus.

3. Matininkas (2:1-13): Zacharijas mato vyrą, laikantį matavimo liniją. Kai pranašas klausia žmogaus, kur jis eina, vyras sako eisiąs išmatuoti Jeruzalės miestą. Ši vizija atspindi Dievo pažadą, kad Jeruzalė bus išplėsta ir jos žmonės vieną dieną gyvens saugiai, kai Viešpats teisia Izraelio priešus.

4. Vyriausiojo kunigo Jozuės regėjimas (3:1-10): Zacharijas mato vyriausiąjį kunigą Jozuę stovintį purvinais drabužiais; jis yra priešais Viešpaties angelą, o šėtonas stovi šone. Šėtonas yra baramas, o Jozuei suteikiami turtingi, švarūs drabužiai. Pats Dievas paaiškina regėjimą: Jozuė bus palaimintas tarnaudamas Viešpačiui. Vizija taip pat simbolizuoja Izraelio, kaip Dievo kunigiškos tautos, atkūrimą (plg. Išėjimo 19:6). Ši Jozuės vizija baigiasi pranašavimu apie aukščiausią vyriausiąjį kunigą – ateinantį Mesiją, kurį simbolizuoja Šakė ir viską matantis akmuo.

5. Auksinis žibintuvėlis ir du alyvmedžiai (4:1-14): angelas parodo Zacharijui auksinį žvakidę, maitinamą aliejumi iš dviejų alyvmedžių. Du alyvmedžiai simbolizuoja Judo valdytoją Zerubabelį ir vyriausiąjį kunigą Jozuę. Auksinis lempos stovas simbolizuoja šventyklą ir šventyklą garbinančią bendruomenę. Dievas nurodė, kad Jis dar kartą dirbs per savo žmones, kad padėtų šventyklos pamatą ir užbaigtų darbą.

6. Skraidantis ritinys (5:1-4): Zacharijas mato didelį ritinį, užrašytą iš abiejų pusių, skrendantį per visą žemę. Šis regėjimas kalba apie Dievo nuosprendį tiems, kurie nepakluso Jo įstatymui.

7. Moteris krepšyje (5:5-11): angelas parodo pranašui pintinę, kurioje tilptų efha (trys penktadaliai bušelio). Ant krepšelio yra švino dangtelis. Angelas atidaro krepšį, kad atskleistų viduje sėdinčią moterį. Angelas sako: „Tai yra žmonių nusikaltimas visoje šalyje, ir vėl užantspauduoja pintinę sunkiu dangčiu. Pasirodo dar dvi moterys su gandro sparnais; jie paima krepšį ir neša į Babiloną. Šios keistos regėjimo nuotraukos nuslopino nedorybę ir buvo ištremtas į Babiloną, kur galiausiai bus išlaisvintas (plg. Apreiškimo 17).

8. Keturi vežimai (6:1-8): Zacharijas mato keturis skirtingų spalvų žirgus, tempiančius keturis vežimus. Jie greitai perbėga per visą žemę, todėl Dievo Dvasia ilsisi. Ši vizija reiškia nuosprendį Izraelio priešams. Po teismo Dievo rūstybė nurims ir ateis poilsis. Ši paskutinė vizija atneša vizijų seriją pilną ratą: pirmoji vizija vaizdavo šiuos arklius jų misijos pabaigoje. Panaši teismo vizija, taip pat naudojant žirgų vaizdus, ​​yra Apreiškimo 6:1–8.

Dvi vidurinės vizijos, skaičiai 4 ir 5, pabrėžia Dievo palaiminimą. Kai Izraelis grįš į Jeruzalę ir atstatys šventyklą, jie ras Dievo malonę. Darbas bus atliktas „ne jėga ir ne jėga, bet mano Dvasia“, – sako visagalis VIEŠPATS (4:6).

Top